Новини

06/07/2018

Процедура хладилна инсталация

1. Публична покана 2. Оферта 3. Изисквания оферти 4. Техническа спецификация Хладилна инсталация 5. Проект на договора 6. Методика за оценка 7. Декларация за ЕИК 8. Декларация ЗУСЕСИФ 9. Справка доставки 10. Справка оборот 1 11. Справка персонал
15/06/2018

Закупуване, доставка и монтаж на технологично оборудване

1.Публична покана 2. Оферта 3. Изисквания към офертите 4.Техническа спецификация КС 5.Проектодоговор 6. Методика за оценка 7. Декларация ЕИК 8. Декларация ЗУСЕСИФ 9. Справка обекти 10. Справка оборот
18/05/2018

Публична покана – ВиК – Изграждане на пречиствателно съоражение за отпадни води

1. Публична покана 2. Оферта 3. Изисквания оферта 4 Техническа спецификация Утаител 5. Проекто договор 6. Методика за оценка 7. Декларация ЕИК 8. Декларация ЗУСЕСИФ 9. Справка обекти 10. Справка оборот 11. Справка персонал
13/10/2017

Публична покана

“Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР – МП – 01-35/10.08.2017, бенефициентът “Фиш Експрес” ЕООД обявява процедура за определяне на изпълнител – публична покана с обект на процедурата : Извършване на „Строително монтажни работи за изграждане на производствена и административна база за предприятие за преработка на […]
19/09/2017
news, project image

Проект “Изграждане на предприятие за преработка на риба и рибни продукти и административно-битова сграда”

Проект  BG14MFOP001-5.004-00003 “Изграждане на предприятие за преработка на риба и рибни продукти и административно-битова сграда” съфинансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. Обща стойност на проекта: 1 841 277,00 лв., от които 690 478,88 лв. европейско и  230 159,63 лв. национално съфинансиране.
20/04/2017
news competition

Готварско състезание

Добрата подготовка на пловдивския отбор за състезанието на 22.04.2017 в Пловдивски панаир е синхронизирано благодарение на партньорите им в тази инициатива а именно фирми, които са се доказали с качество, коректност и високо ниво на професионализъм – Ресол, р-нт Класик, #FishExpress, Тотал Комфорт, Be Unique, Bultex-99, р-нт На реката – Jump […]