Публична покана

“Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР – МП – 01-35/10.08.2017, бенефициентът “Фиш Експрес” ЕООД обявява процедура за определяне на изпълнител – публична покана с обект на процедурата : Извършване на „Строително монтажни работи за изграждане на производствена и административна база за предприятие за преработка на риба и рибни продукти в УПИ 36.340. местност “Алчака”, землище на с. Костиево, обл. Пловдив”, който включва четири подобекта, а именно:

–       Подобект 1. “Изграждане на производствена сграда със ЗП 608 кв.м”;

–        Подобект 2. “изграждане на административна сграда със ЗП от 124 кв.м, РЗП 262 кв.м;

–        Подобект 3. “Изграждане на покрита стоянка със ЗП 144 кв.м”;

–        Подобект 4. “Изграждане на външни трасета и вертикална планировка”.

Прогнозна стойност в лева, без ДДС : 1 174 536,97 лева.

Краен срок за кандидатстване :  до 00.00 ч. на 07.11.2017 г.

Всички необходими документи относно процедурата могат да бъдат намерени на сайта на Информационната система за управление и наблюдение ИСУН2020 (https://eumis2020.goverment.bg), както и в настоящата публична покана .”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *